Hình ảnh thi công chống thấm bằng màng khò nóng

Một số hình ảnh thi công chống thấm bằng màng khò nóng trên mái, trên máng nước....
Thi công chống thấm trên mái tum:


Thi công chống thấm máng nước: